O spółce

Apollo Capital ASI S.A. jest Alternatywną Spółką Inwestycyjną wpisaną do rejestru prowadzonego przez  Komisję Nadzoru Finansowego. Wyłączną działalnością Apollo Capital może być zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tego inwestora lub tych inwestorów zgodnie z określoną polityka inwestycyjną.

Apollo Capital koncentruje swoją działalność na inwestycjach w innowacyjne polskie firmy planujące ekspansję na rynek Stanów Zjednoczonych.

Akcje spółki od 2010 roku są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu

Formularz osobowy z dn. 02.03.2017r.

Rada Nadzorcza

Paweł Jeleniewski / Formularz osobowy

Grzegorz Dymecki / Formularz osobowy

Bożena Zalewska – Dymecka / Formularz osobowy

Edyta Jeleniewska / Formularz osobowy

Małgorzata Dymecka / Formularz osobowy

Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
1 Dominik Dymecki (*) 1 273 736 32,44 1 323 734 32,87
2 Paweł Jeleniewski (**) 1 238 855 31,54 1 288 854 32
3 Larry i Mary Wolf 420 267 10,70 420 267 10,44
4 Spqr SA 415 032 10,57 415 032 10,31
5 Halina Dykiel 211 300 5,38 211 300 5,24
6 Pozostali 367 812 9,37 367 812 9,13
Suma 3 927 002 100 4 026 999 100
 (*) Pan Dominik Dymecki jest prezesem zarządu
(**) Pan Paweł Jeleniewski jest członkiem Rady Nadzorczej
  • Dominik Dymecki 32.44%
  • Paweł Jeleniewski 31.54%
  • Larry i Mary Wolf 10.70%
  • Spqr SA 10.57%
  • Halina Dykiel 5.38%
  • Pozostali 9.37%

 

źródło: Zawiadomienia akcjonariuszy Emitenta przekazane Spółce na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)
Ostatnia aktualizacja: 2018-06-06

Ogólna liczba akcji

 

Seria akcji
Liczba akcji
Procentowy udział
w kapitale zakładowym
Liczba głosów na WZ Procentowy udział w głosach na WZ
A1 99 997 2,55% 199 994 4,97%
A2 100 003 2,55% 100 003 2,48%
K 3 727 002 94,91% 3 727 002 92,55%
Suma 3 927 002 100% 4 026 999 100%
A1 – akcje imienne uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu
A2 – akcje zwykłe na okaziciela, nie będące przedmiotem obrotu w ASO
K – akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, będące przedmiotem obrotu w ASO

Walne Zgromadzenia

Informacja na temat powiązań członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki:

  • Pani Edyta Jeleniewska jest małżonką Pana Pawła Jeleniewskiego (*)
  • Pani Małgorzata Dymecka jest małżonką Pana Dominika Dymeckiego (**)
  • Pani Bożena Zalewska-Dymecka jest macochą Pana Dominika Dymeckiego (**)
  • Pan Grzegorz Dymecki jest ojcem Pana Dominika Dymeckiego (**)

(*) Pan Paweł Jeleniewski jest akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5%

(**) Pan Dominik Dymecki jest akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5%

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy, posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Grodzisku Mazowieckim (kod pocztowy 05-825) przy ul. Bałtyckiej 30A lok. 18, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00-16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.