Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
1 Dominik Dymecki (*) 1 814 278 36,29 1 864 276 36,55
2 Paweł Jeleniewski (**) 1 808 026 36,16 1 858 025 36,43
3 Larry i Mary Wolf 420 267 8,41 420 267 8,24
4 Spqr SA 415 032 8,30 415 032 8,13
5 Pozostali 542 397 10,85 542 397 10,63
Suma 5 000 000 100 5 099 997 100
 (*) Pan Dominik Dymecki jest prezesem zarządu
(**) Pan Paweł Jeleniewski jest członkiem Rady Nadzorczej
  • Dominik Dymecki 36%
  • Paweł Jeleniewski 36%
  • Larry i Mary Wolf 8.41%
  • Spqr SA 8.30%
  • Pozostali 11%

 

źródło: Zawiadomienia akcjonariuszy Emitenta przekazane Spółce na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)
Ostatnia aktualizacja: 2018-06-06

Ogólna liczba akcji

 

Seria akcji
Liczba akcji
Procentowy udział
w kapitale zakładowym
Liczba głosów na WZ Procentowy udział w głosach na WZ
A1 99 997 2% 199 994 3,92%
A2 100 003 2% 100 003 1,96%
K 3 727 002 74,54% 3 727 002 73,08%
L 1 072 998 21,46% 1 072 998 21,04%
Suma 5 000 000 100% 5 099 997 100%
A1 – akcje imienne uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu
A2, L – akcje zwykłe na okaziciela, nie będące przedmiotem obrotu w ASO
K – akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, będące przedmiotem obrotu w ASO