O spółce

Apollo Capital S.A. jest Alternatywną Spółką Inwestycyjną, co oznacza, że jej wyłączną działalnością może być zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tego inwestora lub tych inwestorów zgodnie z określoną polityka inwestycyjną. Apollo Capital złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wpis do rejestru ASI i oczekuje na wpisanie do rejestru.

Apollo Capital koncentruje swoją działalność na inwestycjach w innowacyjne polskie firmy planujące ekspansję na rynek Stanów Zjednoczonych.

Akcje spółki od 2010 roku są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Translate >>